Buyhomemarket.com
 
 
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก ฟรี!
Login with Facebook
 
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่ สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชม www.Buyhomemarket.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการของ Buyhomemarket.com ทุกประการอย่างต่อเนื่อง

2. ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ Buyhomemarket.com หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Buyhomemarket.com หรือบุคคลอื่น

3. Buyhomemarket.com สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูล (Content) ใดๆ ใน www.Buyhomemarket.com โดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Buyhomemarket.com แต่เพียงผู้เดียว

4. Buyhomemarket สงวนสิทธิในการโอนบริการและบริการพิเศษของ Buyhomemarket รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ Buyhomemarket ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้บริการ”

5. สิทธิของ “ผู้ใช้บริการ” ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ Buyhomemarket นี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ Buyhomemarket แต่เพียงผู้เดียว

6. Buyhomemarket.com สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งกฎและข้อจำกัดการใช้บริการ www.Buyhomemarket.com ได้ ตามที่ Buyhomemarket.com เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล (Content)

1. เนื้อหาข้อมูลใน www.Buyhomemarket.com ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูล โดย Buyhomemarket.com ทำหน้าที่ รวบรวมประกอบเนื้อหาข้อมูลเข้าด้วยกัน และจัดพื้นที่แสดงเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลดังกล่าว เพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการเท่านั้น Buyhomemarket.com จึงไม่รับรองว่า บรรดาเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏผ่าน www.Buyhomemarket.com จะถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย หรือสมประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะ โดย Buyhomemarket.com ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงรายละเอียดและแหล่งที่มา ของเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด  ดังนั้น หากเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกรณีใด ก่อให้เกิดความเสียหายใด และไม่ว่าต่อบุคคลใดก็ตาม ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย ต่อ Buyhomemarket.com

2. เพื่อความปลอดภัย และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบริการผ่าน www.Buyhomemarket.com ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่ส่งหรือนำ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือข้อมูลใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นอันตราย เป็นความลับ เป็นข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จ เป็นข้อมูลอันล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Buyhomemarket.com หรือบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ มาเผยแพร่ผ่าน www.Buyhomemarket.com

3. หากปรากฏว่า มีการส่งหรือนำเนื้อหาข้อมูลที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือมีเหตุสงสัยว่าเนื้อหาข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องตามความในข้อข้างต้น หรือในกรณีมีเหตุอันสมควร Buyhomemarket.com สงวนสิทธิในการลบ ระงับ เนื้อหาข้อมูลใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยไม่มีความรับผิดในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

** การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชม Buyhomemarket.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการของ Buyhomemarket.com ทุกประการอย่างต่อเนื่อง

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ (คลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไข)